Tematyka / Program

wskaźnik

25 lat Polski w NATO fundamentem naszego bezpieczeństwa narodowego.

wskaźnik

SESJA TEMATYCZNA: piony ochrony informacji niejawnych – 25. lat doświadczeń ochrony informacji niejawnych z uwzględnieniem dzisiejszych wyzwań i zmieniającej się rzeczywistości.

wskaźnik

DEBATA 25-lecia: największe prawne lapsusy ochrony informacji niejawnych.

wskaźnik

Na ile szanse, a na ile zagrożenia wykorzystywania / ingerencji sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie informacji.

wskaźnik

Rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a zagrożenia powszechnej kontroli / inwigilacji na wzór chiński?

wskaźnik

Środki techniki operacyjnej (PEGASUS, HERMES) i inne współcześnie wykorzystywane.

wskaźnik

Rozwój nowych technologii i ich wpływ na ochronę prywatności i przetwarzania informacji w jednostce organizacyjnej.

wskaźnik

Informacje prawnie chronione (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).

wskaźnik

Aktualne wymagania, potrzeby i problemy ochrony danych osobowych.

wskaźnik

Ochrona danych osobowych, współpraca Pełnomocnika OIN z Inspektorem Ochrony Danych.

wskaźnik

Współczesny terroryzm i cyberterroryzm, nowe światowe wyzwania i zagrożenia, możliwe scenariusze i fakty ataków terrorystycznych na Polskę.

wskaźnik

Zagrożenia wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w czasie kryzysu i zagrożenia wojną oraz wzmożoną aktywnością obcych służb specjalnych.

wskaźnik

Ochrona informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych w społeczeństwie cyfrowym i gospodarce rynkowej opartej na wiedzy.

wskaźnik

Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w administracji publicznej i biznesie – aktualne doświadczenia, praktyczne uwagi, stwierdzane nieprawidłowości.

wskaźnik

Bezpieczeństwo osobowe i przemysłowe – podstawy ochrony informacji niejawnych. Standardy, procedury, praktyka i aktualne uwarunkowania.

wskaźnik

Bezpieczeństwo teleinformatyczne, opracowanie PBE i SWB, system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO Norma PN-EN ISO/IEC 27001.

wskaźnik

Zarządzanie i szacowanie ryzykiem, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w ochronie informacji i danych osobowych.

wskaźnik

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa w sytuacji nowych zagrożeń. Plany ochrony, „załącznik antyterrorystyczny”.

Szczegółowy program XVII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych do pobrania