XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Białka Tatrzańska 11 – 13 czerwca 2019

wpisany do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

logo Niepodległa

Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku

Zarejestruj się »

Organizowany przez

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych, nadamy wyjątkowego znaczenia nowym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach poświęcając temu problemowi jeden dzień obrad.

Reportaż TV Silesia z XV Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Na XV Kongresie poruszyliśmy tematy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych

Podstawowym założeniem Dyrektywy jest ujednolicenie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej definicji i środków ochronnych tajemnic przedsiębiorstw funkcjonujących na wspólnym rynku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO – podpowiedzi, uwagi i pierwsze doświadczenia.

Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych.